افتتاحیه ها

افتتاحیه فروشگاه ها، ساختمان ها و کارخانه های جدید