فاز اول پروژه نصب سيستم‌هاي تعويض سريع قالب در شركت حايرپلاست اجرا شد.

اين طرح كه بر اساس استراتژي‌هاي كلان براي افزايش بهره‌وري و كاهش زمان توليد به اجرا رسيده است، قابليت كاهش ده برابري زمان تعويض قالب‌ها را در فرآيند توليد فراهم مي‌كند.

در فاز اول اجراي اين طرح، هشت دستگاه سيستم مگنت با حضور كارشناس ايتاليايي شركت Technomagnet بر روي دستگاه‌هاي نيمه سنگين شركت حايرپلاست كه داراي بيشترين تعداد تعويض قالب هستند نصب گرديد.

همچنين تعداد هشت دستگاه سيستم روبند هيدروليك خريداري شده از شركت TAEDO كره جنوبي نيز توسط واحد خدمات فني حايرپلاست بر روي دستگاه‌هاي سنگيني كه تعداد تعويض قالب آن‌ها به نسبت كمتر ولي زمان تعويض بيشتري دارند، نصب و راه‌اندازي شد.

با راه‌اندازي اين سيستم‌ها، زمان‌هاي تعويض قالب در فرآيند توليد شركت حايرپلاست حدود ده برابر كاهش يافته كه اين امر باعث كاهش زمان‌هاي آماده‌سازي و افزايش ظرفيت‌هاي موجود دستگاه‌هاي مجهز به اين سيستم شده است.