در سیزدهمین جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان ، روابط عمومی گروه صنعتی انتخاب به عنوان روابط عمومی برگزیده استان اصفهان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی انتخاب، سیزدهمین جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان با حضور مدیران و مسئولین استانی برگزار گردید و روابط عمومی گروه صنعتی انتخاب با کسب تندیس و لوح سپاس در بخش های روابط عمومی الکترونیک و ارتباطات رسانه ای، انتشارات ، تبلیغات و مراسم به عنوان واحد برگزیده انتخاب و مورد تقدیر قرارگرفت.