جمعی از اقتصاددانان کشور از کارخانه های تولیدی لوازم خانگی گروه صنعتی انتخاب بازدید کردند.