گردهمایی مدیران گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب به مناسبت آغاز سالی گروه برگزار شد.